Latest topics
» Spear Techniques & Spear 32 Forms
Thu Sep 21, 2017 11:09 pm by VietKiem

» Wushu 4th Dan 34 Staff Forms
Thu Sep 21, 2017 11:00 pm by VietKiem

» Wushu Fourth Dan Staff 34 Forms
Thu Sep 21, 2017 10:50 pm by VietKiem

» Third Dan Wushu Broadsword 18 Form
Thu Sep 21, 2017 10:36 pm by VietKiem

» WhiteCraneTaichi KungFu - Program
Wed Sep 20, 2017 10:56 am by VietKiem

» White Crane Taichi KungFu Grand Opening - Whole Program
Wed Sep 20, 2017 12:21 am by VietKiem

» Yang Taichi 32 Competition Forms - Dương Gia Thái Cực Quyền 32 thức
Mon Sep 18, 2017 2:03 pm by VietKiem

» Taichi 12 Forms - Thái Cực Quyền 12 Thức
Mon Sep 18, 2017 1:48 pm by VietKiem

» Taichi Class in Cần Thơ Việt Nam
Fri Sep 15, 2017 11:39 pm by VietKiem

Who is online?
In total there are 4 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 4 Guests

None

Most users ever online was 40 on Tue Sep 20, 2016 3:45 am
Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search

Vài Nét Về Võ Lâm Việt Nam

Go down

Vài Nét Về Võ Lâm Việt Nam

Post by VietKiem on Thu Oct 22, 2009 7:34 pm


Source: http://www.vietbao.com/?ppid=75&pid=75&nid=151079

Kính th?a qúy ??c gi?
Th?m thoát mà T?ng H?i Phát Tri?n Võ Thu?t Th? Gi?i ?ã tr?i qua 16 n?m xây d?ng và phát tri?n . t? m?t t? ch?c s? nhân s? ch?a ??m h?t trên ??u ngón tay v?i d?m b?y môn phái , r?i d?n d?n các võ s? sáng l?p càng c? g?ng quy?t tâm nh?n n?i , m?i g?i các võ s? , ch??ng môn các môn phái , các trung tâm võ ???ng cùng các b?c ph? huynh khuy?n khích tu?i tr? tham gia h?c võ và chúng tôi ?ã thành công b??c ??u khi h?i nh?p vào sinh ho?t chung c?a c?ng ??ng .
Cho ??n nay T?ng H?i ?ã có 33 b? môn tham gia và hàng tr?m võ s? h?p tác , h? ??n t? nhi?u qu?c gia , ch? tính ? Hoa K? c?ng có ??i di?n c?a 27 ti?u bang , do ?ó c? c?u t? ch?c bao g?m H?i ??ng qu?n tr? , h?i ??ng ch?p hành , h?i ??ng c? v?n chuyên môn , h?i ??ng c? v?n phát tri?n và cu?i cùng là h?i ??ng c? v?n pháp lu?t ,
T?ng h?i còn cho th?c hi?n Nguy?t San Th? Gi?i V?n H?c Võ Thu?t , nh?ng phát hành t??ng ??i h?n ch? , Nh?n th?y chúng tôi là m?t t? ch?c hoàn toàn b?t v? l?i , c? g?ng hu?n luy?n và phát tri?n gi?i tr? tr? thành nh?ng nhân t? h?? ích cho mai sau , vì v?y ban giám ??c Nh?t Báo Vi?t Báo ?ã ?u ái dành cho chúng tôi m?i hai tu?n m?t trang báo ?? chuy?n t?i m?i tin t?c , sinh ho?t võ thu?t vào th? t? c?a tu?n th? nh?t và th? t? c?a tu?n th? ba hàng tháng .
??c mong ???c s? h? tr? và c? võ c?a qúy ??c gi? , qúy võ s? , giám ??c các trung tâm , võ ???ng , b?ng cách g?i bài v? và hình ?nh mang n?i dung sinh ho?t võ thu?t và nh?ng ý ki?n xây d?ng qua Email chính th?c c?a T?ng H?i là thptvttg@yahoo.com .
Ban ch? tr??ng và biên t?p
Trân tr?ng
Giáo S? Ph?m Công Huy?n
(Hà Huy?n Thanh)VÀI NÉT V? VÕ LÂM VI?T NAM
Võ S? Nguy?n Quang ??cPHI LAI T?, S?N ??U, MI?N B?C TRUNG HOA, VÀO M?T ?ÊM TR?NG R?M.
Ánh tr?ng lung linh, huy?n ?o t?a sáng kh?p vùng núi Mã D??ng. D?i bóng xu?ng l?ng tri?n ??i, ngôi c? t? Phi Lai s?ng s?ng ?n hi?n qua màng s??ng m?ng. Trong phút ch?c, c?nh v?t nh? chìm ??m, ng?ng ??ng trong s? an l?c vô biên—l?ng nghe t?ng l?i kinh câu k? tr?m ?m, vang r?n, hòa l?n v?i ti?ng chuông thanh t?nh. V?i ánh m?t r?c sáng nh? sao, di?n m?o uy nghi, qu?c th??c nh?ng ??y v? nhân t?, M?c ??c Thi?n S? h??ng v? b?n ?? ??: Tr?n T?n Chân Nhân, C? s? T? H?n, Thi?n T?o ??o Nhân và Thi?n Tâm Thi?n S? ?oàn Tâm ?nh, và ngài kh? c?t l?i:
—Ch?c h?n các con mu?n bi?t võ h?c mà th?y ?ã chân truy?n cho các con b?t ngu?n t? ?âu ??n ch?ng?
Thi?n Tâm Thi?n S? ?oàn Tâm ?nh b?t ??ng lên v?i nét m?t h?n h?, ch?p hai tay ??nh l? v? th?y kh? kính và ?áp:
—B?ch th?y, chúng con r?t nóng lòng mu?n bi?t!
—???c l?m! Các con hãy l?ng nghe câu chuy?n th?y k? sau ?ây mà truy?n l?i cho h?u th?.Và câu chuy?n b?t ??u nh? sau:
X?a th?t là x?a, tr??c c? th?i T? B? ?? ??t Ma vân du qua Trung Qu?c ?? truy?n bá Thi?n Tông và sáng l?p ra Nam B?c phái Thi?u Lâm T? sau này, ti?n kh?i c?a Võ Lâm b?t ngu?n t? n??c Tây Thiên Trúc. N?i ?ó, vào tr??c Ph?t L?ch, có m?t môn võ tên là “C?u Long” r?t ???c dân b?n x? ?a chu?ng luy?n t?p, và nh?t là các v? Thi?n S? ?a s? ??u là các b?c cao th? th??ng th?ng. Cho ??n th?i Ph?t giáo c?c th?nh, nh?m truy?n bá Ph?t pháp ?i kh?p m?i n?i, các thi?n s? ?ã nhóm h?p và ??u ??ng ý v? vi?c ki?n toàn cho các s? ?? tr??c khi giao phó tr?ng trách này cho h?. Các v? thi?n s? cao th? này m?i dày công nghiên c?u võ thu?t, sáng t?o ra m?t môn quy?n thu?t ?? ?ào t?o cho các thi?n s? có thi?n chí ??y ?? c? ba ph??ng di?n: ??o h?nh, ki?n th?c, và võ thu?t ?? xu?t d??ng truy?n ??o.
Liên t?c ba n?m sau ?ó, các Th?n T?ng ??c ??o ?ã ch? tác ?u?c 18 bài quy?n. Ch? thêm 13 n?m chuyên tâm s?a ch?a r?i l?i thêm ba n?m n?a ?? ?i?u ch?nh các khuy?t ?i?m, khi ?ó các Th?n T?ng m?i l?y tên La Hán ??t tên cho 18 bài võ g?i là Th?p Bát La Hán Quy?n và phân làm th??ng h?: 10 bài ??i Môn La Hán và 8 bài Ti?u Môn La Hán. Khi ?ã hoàn t?t, các Thánh T?ng m?i tuy?n ch?n 12 v? Thi?n S? có ??o h?nh, h?c th?c uyên bác nh?t truy?n th? cho 18 bài quy?n, kh?i t?p t? d? ??n khó. ??n m?t ngày n?, sau khi ?ã quán tri?t Th?p Bát La Hán Quy?n, các Thi?n S? ?u tú ?ó m?i ???c l?nh m?i ng??i m?i n?o, ?i cùng kh?p các n?i ?? truy?n bá Ph?t Pháp. ?? d? thu hút các môn ?? và tuy?n ch?n t?ng sinh, ?i ??n ?âu các ngài c?ng ch? tr??ng tùy duyên mà d?y võ. Sau ?ó, tùy theo ??o ??c c?a t?ng môn ??, các ngài s? truy?n th? các tuy?t k? võ công và ??o h?nh Ph?t gia ?? ?ào t?o th? h? t?ng chúng thu?n túy, n?i truy?n Ph?t Pháp và võ h?c sau này.
T? ?ó, n?i nào có d?u ?n c?a ??o Ph?t là n?i ?ó ngành võ h?c ngày càng lan r?ng. Do v?y, võ h?c ?ã ?i song hành v?i ??o Ph?t ?? ?em Chánh Pháp bành tr??ng kh?p m?i n?i. Chính nh? công ??c viên mãn c?a th?p nh? s? truy?n mà Võ Lâm ?ã mãi mãi v? sau ngày càng l?n m?nh. L?n b??c theo các n?o ???ng, ngài Ph? Minh t?i x? ?n ??, ngài Ph? Quang lên Tây Bá L?i Á, và ngài Ph? Tinh xu?ng ph??ng Nam, Á ?ông. Cho ??n mãi h?n m?t ngàn n?m sau, ngài Thi?n S? B? ?? ??t Ma t? Thiên Trúc ??t chân t?i Trung Hoa khai sáng Thi?n Tông và Nam B?c phái Thi?u Lâm. ?i?u ?áng nói n?i ?ây chính là T? B? ?? ??t Ma c?ng là m?t trong nh?ng nhánh do th?p nh? s? truy?n này! Ngài sang Trung Hoa tr??c t?i núi Mã D??ng Lãnh, chùa B?ch Vân T?, tình S?n ?ông. Sau ?ó, ngài xu?ng mi?n nam, t?nh Phúc Ki?n, núi Tung S?n. N?i ?ây, ngài s?a ngôi c? mi?u thành chùa Thi?u Lâm. T? ?ó Võ Lâm vô cùng bành tr??ng kh?p vùng ?ông Nam Á.
M?c ??c Thi?n S? tr?m ngâm nh? l?i chuy?n x?a.
—Vì s? m?ng giao phó v?i tr?ng trách là m?t ng??i c? v?n cho ngài Tôn D?t Tiên, ta ?ã có d?p sang ??t Vi?t vào n?m 1911 ?? liên l?c v?i nhóm kháng chi?n Trung Hoa ? mi?n Nam Vi?t Nam. C?ng nh? nhân duy?n ?ó mà th?y trò chúng ta ?ã g?p nhau. Nay, các con hãy noi theo tôn ch? t? th?i Th?p Nh? Chân S? mà phát tri?n ngành Thi?n Tông và Võ Lâm t?i Vi?t Nam. Th?y ?ã trao bó ?u?c l?i cho các con. Các con hãy t? th?p sáng trên nh?ng n?o ???ng mà các con ch?n.
Nói d?t l?i, M?c ??c Thi?n S? ng?i to? thi?n nh?p ??nh. C? b?n ?? t? theo th?y ??u ??ng ng?i trong t? th? ki?t già, nh?m m?t, và chìm ??m trong ni?m an l?c c?a thi?n ??nh. Bên ngoài, v?ng tr?ng b?ng r?c sáng nh? ch?ng cho m?t ??i nguy?n v?a phát.

THI?N TÂM THI?N S? ?OÀN TÂM ?NH (1900-2008)
Thi?n Tâm Thi?n S?, tên th?t là Nguy?n V?n Sáu, hi?u là ?oàn Tâm ?nh, sanh n?m 1900 t?i B?c Liêu, Vi?t Nam. Ngài ?ã theo h?c Ph?t Pháp, Thi?n và Côn Luân B?c phái t? M?c ??c Thi?n S? và luy?n tâp Thi?u Lâm Nam phái do th?y Tr??ng Giang M?nh V? truy?n th?.
Vào n?m 1930, sau 18 n?m theo th?y h?c Võ Lâm và Thi?n Tông t?i chùa Phi Lai T?, mi?n B?c Trung Hoa, Thi?n Tâm Thi?n S? tr? v? n??c. V?i bi?t hi?u là Sáu Nh?, ngài cùng v?i m?t s? ngh?a s? thành l?p ??ng Sao Tr?ng v?i m?c ?ích ch?ng Pháp, mong dành l?i s? ??c l?p cho n??c nhà. N?m 1954, ngài m?i b?t ??u m? l?p d?y võ t?i C?n Th? và Sài Gòn và thu nh?n b?n v? ?? t?: Giáo S? Nguy?n Thi?n Tài, Giáo S? Hàng Thanh, Giáo S? V? ??c, và Giáo S? Hùng Phong. Trong sáu n?m ??u, ngài d?y các bài th?o: Th?p Bát La Hán Quy?n, C?u Ng? Tam V??ng H?i Bát Tiên, và Th?p Nh? Xà Quy?n. N?m 1960, ngài chánh th?c thành l?p H?i Võ Lâm Vi?t Nam ?? h??ng ?ng phong trào phát tri?n thanh niên võ thu?t, phát ??ng m?nh m? th?i ?ó c?a chính quy?n mi?n Nam Vi?t Nam. N?m 1970, ngài lui v? ?n d?t và ?y nhi?m công vi?c phát tri?n môn phái cho hai ??i ?? t? là Giáo S? Hàng Thanh (S? Tr??ng Võ Lâm Vi?t Nam) và Giáo S? V? ??c (S? Tr??ng Võ Lâm ??o Viêt Nam). D??i s? dìu d?t c?a ngài còn có các v? võ s? thành danh nh?: T? Võ H?nh, V??ng Thông, L?c Hà, Lê V?n Lý, Nguy?n Thành Tâm, Nguy?n Thanh S?n và m?t s? các võ s? khác. Theo b??c chân các v? S? T?, ngài quay v? ch?n Thi?n Môn thanh t?nh và tr? trì t?i chùa Pháp Hoa (Sài Gòn).

GIÁO S? HÀNG THANH, S? TR??NG VÕ LÂM VI?T NAM
Giáo S? Hàng Thanh tên th?t là Phan V?n Sâm. Ông theo h?c môn phái Võ Lâm Chánh Tông t? ngài Thi?n Tâm Thi?n S? ?oàn Tâm ?nh và ???c ng??i truy?n th? môn n?i công th??ng th?a. M?t trong s? các tác ph?m n?i ti?ng do Giáo S? Hàng Thanh biên so?n g?m: T? Luy?n N?i Công Thi?u Lâm S?n ?ông và T? Luy?n Bát ?o?n C?m Thi?u Lâm. Giáo S? Hàng Thanh là ng??i ?ã có công truy?n bá “Võ Lâm Vi?t Nam” ra h?i ngo?i và ?em môn phái vào m?t giai ?o?n c?c th?nh! Vào cu?i th?p niên 1970 ??n ??u th?p niên 1980, d??i s? h??ng d?n c?a ông, “Võ Lâm Vi?t Nam” ?ã tr? thành m?t cái tên th?t quen thu?c, và h?ng ngàn môn sinh ?ã ???c ?ào t?o t?i mi?n Nam California.
Ngày nay, màu áo vàng c?a Võ Lâm Vi?t Nam v?n còn th?y ???c ? chùa Ph?t T? (Long Beach, California), Chùa Liên Hoa (Garden Grove, California), và Chùa Khánh Anh (El Monte, California). Ngoài ra, m?t s? các võ s? n?i h?i ngo?i và ngay c? t?i Vi?t Nam v?n còn d?y t?i nhà cho h? hàng và ng??i thân v?i tánh cách gia ?ình. H?n th? n?a, t?i tr??ng ??i h?c University of Minnesota, còn có VoLam Club do các ?? t? chân truy?n c?a c? Võ S? V??ng Thông. M?t ?i?u ng?c nhiên n?i ?ây là ph?n ?ông các hu?n luy?n viên t?i tr??ng ??i h?c ??u là ng??i M? mà l?i r?t là hãnh di?n và ?am mê theo h?c võ Vi?t theo môn phái Võ Lâm Vi?t Nam! Ngay c? t?i Tây ??c, môn phái Võ Lâm Vi?t Nam v?n hi?n di?n m?t cách hùng m?nh. Ph?i ch?ng môn phái Võ Lâm Vi?t Nam ?ang gi? l?p b?i ?óng trong nhi?u n?m ?? hiên ngang c?t b??c th?p sáng l?i ng?n ?u?c?

CÁNH ÉN BÊN TR?I
Nh?ng b??c chân âm th?m v?n ??u ??n và v?ng chãi c?t b??c trên con ???ng dài vô t?n c?a th?i gian. L?y s? minh tri?t c?a v?ng tr?ng làm ng?n l?a th?p sáng ng?n ?u?c soi t?a con ???ng ?i và l?y tia n?ng r?ng r? c?a ánh m?t tr?i làm nhiên li?u nuôi d??ng b?u nhi?t huy?t xây d?ng cho m?t t??ng lai ??y hy v?ng, ti?ng b??c chân l? loi c?a th? h? mai sau l?n d?n thành ti?ng thác ??, vang r?n liên t?c. Trái ??t v?n ti?p t?c v?i vòng quay. T?ng c?n gió mát tho?ng qua, l?t nh? m?t trang s? m?i. Th?p thoáng ?âu ?ây, màu áo Võ Lâm Vi?t Nam ?n hi?n, khoe s?c vàng r?c r? cùng các màu võ ph?c cu? các môn phái b?n — tô ?i?m cho kho?ng không thêm ph?n k? ?o. B?y chim én ?ang k?t ?àn báo hi?u m?t mùa xuân s?p tr? l?i. Th?t k? di?u!

Võ S? Nguy?n Quang ??c
Võ Lâm Vi?t Nam
Chùa Liên Hoa
Garden Grove, California

VietKiem

Posts : 405
Join date : 2009-07-19

http://taichi.friendhood.net/forum

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum